,

Citadel Plastic Glue

Skriv ut
Citadel ColourGames Workshop
Availability:

På lager


Designed specifically for assembling plastic Citadel miniatures, Citadel Plastic Glue comes in a bottle with a handy applicator nozzle, making it as easy as possible to put your models together.

55 kr

På lager

VARNING. Brandfarlig vätska och ånga. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Innehåller n-butyl acetate. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med nationella bestämmelser.

Artikelnr: 99219999037 Kategorier: , Etiketter: ,
X